Gebruiksvoorwaarden

Onze website is toegangelijk via: www.bachbloesemshop.eu

Deze website is een initiatief van:

Vitanatuur

Fluwijnpad 18

B-3620 Neerharen

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0627.745.891

Telefoon: +32 (0)498 693 880

E-mail: info@bachbloesemshop.eu

Aarzel absoluut niet ons te contacteren in geval van vragen of opmerkingen. Wij vragen U om steeds het ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij onmiddellijk ter zake kunnen antwoorden.

1 Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Vitanatuur in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘Vitanatuur’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vitanatuur. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

2 Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Vitanatuur aan de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Vitanatuur behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productaankopen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3 Advies, Aanbod en Aanvaarding

3.1 Ons advies.

Vitanatuur verschaft de Koper gratis advies omtrent zijn specifieke problematiek teneinde een geschikte oplossing door middel van bachbloesems uit te werken. De Koper moet alle (redelijkerwijs) noodzakelijke en relevante informatie verschaffen opdat een correcte beoordeling kan worden gemaakt. Deze informatie heeft zowel betrekking op de problematiek, gezondheidstoestand en eventuele allergieën van de Koper. Vitanatuur gaat hierbij de inspanningsverbintenis aan om zo correct mogelijk advies te verschaffen. Vitanatuur adviseert op basis van de verschafte informatie en haar jarenlange professionele ervaring.

Opgelet: een verstandige Koper verkrijgt steeds advies van meerdere partijen! In de volgende gevallen raden wij absoluut aan bijkomend advies te verkrijgen van een geschikt arts of therapeut:

 • Indien u gezondheidsklachten heeft.

 • Indien u reeds behandeld wordt voor gezondheidsklachten, inclusief geneesmiddelen inneemt.

 • Tijdens de zwangerschap of het zogen van kinderen.

 • Bij gebruik voor kinderen onder 2 jaar.

Vitanatuur verschaft uitsluitend vrijblijvend advies zonder enige expliciete of impliciete garantie. De Koper behoudt ten allen tijde de vrijheid om al dan niet tot aankoop over te gaan. De Koper bepaalt zelf welke producten hij aankoopt. Vitanatuur kan bijgevolg niet aansprakelijk zijn voor enige schade die de Koper ervaart ten gevolge van een gebrekkige advisering.

3.2 Het Aanbod

Iedere aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Vitanatuur engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief gedetailleerde omschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Hiervoor baseert Vitanatuur zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te plaatsen en is bijgevolg niet bindend ten aanzien van Vitanatuur. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan tot zeven (7) kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan de aankoop gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout zal Vitanatuur niet gebonden door dat aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vitanatuur worden gecorrigeerd.

Vitanatuur kan op uitdrukkelijke vraag van de klant een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens en onverkort van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

3.3 De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere (Belgische) taksen. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs, maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen die uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

Vitanatuur heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven en/of andere taksen zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

3.4 De Aanvaarding

Wij voorzien een eenvoudige online aankoopmethode voor de aankoop van producten uit het aanbod van Vitanatuur. Zodra de koper zijn aankoop afwerkt, is de aankoop bindend ten aanzien van de Koper. Vitanatuur zal uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van de aankoop versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze aankoopbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Vitanatuur kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen, of in een uitdrukkelijke verklaring het productaankoop weigeren. Indien Vitanatuur het productaankoop weigert zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald.

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Vitanatuur de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Vitanatuur kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4 Levering

Iedere bestelling wordt steeds spoedig en met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt en verzonden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de aankoopbevestiging. In uitzonderlijke gevallen kan Vitanatuur zichzelf een ruimere leveringstermijn toekennen, dewelke steeds binnen een redelijke termijn na de aankoopbevestiging wordt gecommuniceerd. Leveringstermijnen die op de website staan vermeld hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Vitanatuur er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Vitanatuur spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

Vitanatuur doet voor de levering beroep op externe partijen, meer bepaald (PostNL / B-post / DPD / UPS / Kiala). De koper heeft keuze tussen verschillende leveringsmethoden; alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de Koper. De Koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien de leveringsmethode van zijn keuze niet mogelijk is.

Vitanatuur neemt geen verantwoordelijkheid indien door een tekortkoming van de externe partij of door overmacht een levering te laat komt of een bestelling verloren raakt na verzending. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het ogenblik van levering moet de Koper de procedure die de externe transporteur voorstelt volgen.

Vitanatuur draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

5 Gebreken en klachten

Wij hechten veel belang aan tevreden klanten. Toch kunnen we gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Onze aanpak inzake klachten en garantie laat ons toe alsnog uw tevredenheid te winnen. Let wel op dat er steeds aan de voorwaarden voldaan wordt.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Iedere koper heeft recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast moet de Koper hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Vitanatuur, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

 • Schade veroorzaakt door bewaarmethoden die niet in overeenstemming zijn met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

 • Producten waarvan de verzegeling of verpakking reeds werd geopend of verwijderd.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Vitanatuur, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico en voor rekening van de Koper. Vitanatuur raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

Iedere tekortkoming aan bovenstaande verplichtingen zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op kosteloos herstel door middel van vervanging. Vitanatuur is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de Koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Vitanatuur deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Vitanatuur is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

6 Herroepingsrecht

6.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

Iedere Consument beschikt in principe over een herroepingsrecht. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog vrij beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Vitanatuur hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Vitanatuur de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Vitanatuur betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

6.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Vitanatuur meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

 • Naam en adres van de Consument;

 • Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terug sturen naar Vitanatuur, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Vitanatuur het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Vitanatuur is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Vitanatuur verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

7 Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de aankoopbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Klachten omtrent de betaling moeten binnen de zeven (7) kalenderdagen na de aankoopbevestiging ter kennis van Vitanatuur gebracht worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. De Koper die een productaankoop plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar de aankoop door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende directe betaalmiddelen:

 1. Paypal

 2. Via Multisafepay:

  1. Bancontact/Mistercash

  2. iDeal

  3. Visa

  4. Maestro

  5. Mastercard

  6. SOFORT Banking

  7. Giropay

  8. Multisafepay

  9. Wire Transfer

Vitanatuur neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. Onze voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits- of financiële gegevens. Het gebruik van boven vermelde erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers verschaft deze noodzakelijke zekerheden. De beveiligde systemen van Ingenico en iDEAL staat in voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens steeds op versleutelde manier. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

De Koper kan ook betalen via een middel dat geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. Betaling via overschrijving gebeurt aan:

Vitanatuur

Fluwijnpad 18

B-3620 Neerharen

KBC: IBAN BE67 7360 0843 1687 BIC : KREDBEBB

De Koper heeft een betalingstermijn van zeven (7) kalenderdagen na orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Vitanatuur zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet (2015 = 8,5%). Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan Vitanatuur alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer Vitanatuur na drie (3) aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

Vitanatuur stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Vitanatuur behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

8 Overmacht

Indien Vitanatuur door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Vitanatuur niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.

9 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze producten blijven behouden bij Vitanatuur en/of de rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

10 Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Vitanatuur.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Vitanatuur, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Vitanatuur haar maatschappelijke zetel heeft.
© 2015 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (Verkoopsvoorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.