PRIVACY VERKLARING VITANATUUR – Bachbloesemshop.eu

Je bent er niet altijd van bewust, maar iedere Gebruiker van ons platform geeft steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving, voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Wij hebben deze Privacy Verklaring opgemaakt omdat wij hierover eerlijk en transparant willen communiceren.

Door gebruik te maken van het platform en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Verklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.

Ons Privacy-beleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacy Verklaring. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De Privacywet maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en partijen die de feitelijke verwerking uitvoeren. We onderscheiden om die reden:

A. Verantwoordelijke van de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

Vitanatuur

Fluwijnpad 18

B-3620 Neerharen

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0627.745.891

B. Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van het platform en functionaliteiten. De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.

Vitanatuur selecteert op uitermate zorgvuldige wijze haar feitelijk verwerkers. Iedere feitelijke verwerker moet voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 privacywet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

 1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Vitanatuur verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van ons platform en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • Het Gebruikersprofiel; iedere gebruiker krijgt een eigen, individueel Gebruikersprofiel waarmee hij/zij actief ons platform kan gebruiken. Het Gebruikersprofiel is noodzakelijk om aankopen te verrichten.

 • Een gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; wij kunnen uw gegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

  • Het verschaffen van individueel advies omtrent onze producten.

  • Het versturen van (redelijkerwijs) nuttige en noodzakelijke communicaties, ongeacht van commerciele of niet-commerciele aard.

  • Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen.

  • De opvolging van feedback omtrent de werking van onze website, webshop en dienstverlening.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder ons platform wordt aangeboden.

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat is het onmogelijk een inschatting te maken van onze toekomstige website en dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van ons platform valt.

We verzamelen de persoonsgegevens op volgende wijzen:

A. Via de registratieprocedure en bijkomende aanmeldingen.

Het gebruik van onze online ordermethode vereist de aanmaak van een individueel Gebruikersprofiel en de daarbij horende Gebruikersregistratie. Dit betekent dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor de gepersonaliseerde dienstverlening zoals geslacht, leeftijd, demografische gegevens net als enkele essentiële contactgegevens zoals adres, email-adres, telefoon- en faxnummer. Tijdens de verdere afhandeling van de aankoop kunnen bijkomende persoonsgegevens verzameld worden. De betrokkene beslist steeds zelf over de hoeveelheid informatie die hij vrij geeft.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de Gebruiker, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

B. Via verscheidene technische middelen.

Het platform maakt gebruik van verscheidene middelen om de Gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in het platform te detecteren;

 • Cookies; deze informatie laat ons toe de Gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van het platformfuncties zoals ingelogd blijven, winkelwagen gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc. Voor een verdere verduidelijking rond onze cookies verwijzen we u graag door naar onze Cookie Policy;

 • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatie-gegevens.

 • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie.

 • Local storage informatie.

Het platform verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van de Gebruikersnavigatie op uw website.

 1. Andere verantwoordelijke verwerkers?

Wij kunnen u gerust stellen; uw persoonsgegevens worden in principe enkel verwerkt binnen de eigen, interne structuur van Vitanatuur. Uw persoonsgegevens dus niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die hiermee eigen verwerkingshandelingen (kunnen) verrichten. Feitelijke verwerkers in de zin van artikel 1.2 verrichten geen eigen verwerkingshandelingen en vallen buiten het toepassingsgebied van dit artikel. Wij geven uw gegevens nooit door aan derden zonder een voorafgaande anonimisering hebben doorgevoerd (vb externe analyse).

Vitanatuur biedt haar website aan in samenwerking met bepaalde derde partijen. Deze derde partijen dragen met hun dienstverlening bij tot de vlotte en veilige werking van onze website. In het kader van deze dienstverlening verzamelen en verwerken deze derde partijen uw persoonsgegevens. De derde partijen zijn verantwoordelijke verwerker ten aanzien van deze eigen verwerkingshandelingen. Volgende partijen dragen deze verantwoordelijkheid:

 • Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie omtrent websitegebruik door middel van cookies, die zijn opgeslagen op computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken en gebruikers meer doelgericht te benaderen. Google Analytics gebruikt deze informatie eveneens voor verdere verwerkingshandelingen. Meer informatie over de verwerkingshandelingen van Google Analytics kan u vinden via http://www.google.com/privacypolicy.html

 • Sociale media: Facebook, twitter, google+, LinkedIn

We maken gebruik van koppelingen naar sociale media-kanalen. Deze koppelingen verschaffen onze website gebruiksgemak door de aangeboden functionaliteiten. Volgende kanalen zijn aanwezig: Facebook, twitter, google+, LinkedIn. Meer informatie over de verwerkingshandelingen die hieruit volgen, kan u vinden via: https://www.facebook.com/about/basics en https://twitter.com/privacy en https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

We maken gebruik van derde partijen die instaan voor de gemakkelijke en veilige betaling via onze website. Vitanatuur maakt gebruik van Multisafepay en Paypal. Deze zgn. aanbieders van betaaldiensten verwerken in het kader van de betaling uw persoonsgegevens en kunnen deze gegevens aanwenden voor verdere verwerkingshandelingen. Voor meer informatie verwijzen we door naar: https://www.multisafepay.com/nl_nl/algemene-voorwaarden/ en https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Worden er locatiegegevens opgeslagen?

De analytische data van Vitanatuur tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen.

We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van ons platform te garanderen.

 1. Wat zijn mijn rechten?

Vitanatuur hecht veel belang aan de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Om die reden verschaffen wij graag de onderstaande garanties en rechten. De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Vitanatuur, per post of per e-mail aan info@bachbloesemshop.eu Vitanatuur verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

A. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat Vitanatuur jouw persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit betekent volgende garanties;

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

 • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens enkel voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk, dit wil zeggen zolang uw account actief is of zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om u een bepaalde dienst aan te bieden.

Vitanatuur heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Vitanatuur onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

B. Garantie in geval van overdracht gegevens buiten EU.

Vitanatuur is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Vitanatuur garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaats vinden op basis van één van de wettelijke gronden, zoals de toestemming van de betrokkene.

C. Recht op verzet

Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De Gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Gebruiker is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

D. Recht op verbetering

Vitanatuur engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie.

Indien deze inspanning onvoldoende blijkt, kan de Gebruiker zich tot Vitanatuur richten teneinde de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

E. Recht op toegang

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.


© 2015 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.